+386 (0)41 419 955
petra@petrazagar.com

Pogoji poslovanja, vračil in varovanje zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja

1. Petra Žagar

PETRA ŽAGAR s.p. pod osebno znamko kot Petra Žagar izvaja programe iz naslova osebne in poslovne rasti, kot osebni in poslovni trener, mentor in coach uspešnosti in odličnosti, na vseh življenjskih področjih, tako s posamezniki kot poslovnimi subjekti.

V osnovi je delovanje podjetja organizirano kot javna spletna stran, preko katere je možen nakup in dostop do posameznih izobraževalnih portalov in programov. Vsa izobraževanja so organizirana v obliki video in avdio posnetkov ter drugih vsebin in so v celoti objavljena na spletu, vsakemu uporabniku dosegljiva v skladu z dogovorom o dostopu do izobraževanja.

Poleg  spletnih izobraževanj so v sklopu podjetja organizirane tudi delavnice in seminarji v živo, dostopni vsem, ki se želijo izpopolnjevati na področju osebne in poslovne rasti, osebnih financ, gradnje posla in razvijanju človeških potencialov.

2. Storitve in definicije

Storitve Petre Žagar (v nadaljevanju ponudnik) v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 1. izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e- izobraževanj) z različnih področij, prvenstveno pa s področja osebne in poslovne rasti, osebnih financ in gradnje posla in razvijanju človeških potencialov.
 2. izvedbo delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve),
 3. izvajanje partnerskega programa.

Ponudniki storitev so:

 1. IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE, PETRA ŽAGAR s.p. , Bazoviška 5, 6320 Portorož – Portorose
 2. drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Naročnik, stranka
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Izobraževalni program
Program, do katerega ima naročnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od progama, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul
Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://petrazagar.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani Petra Žagar (https://petrazagar.com).

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

4. Cene in komercialni pogoji 

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – Petra Žagar s.p. ni davčni zavezanec.

PETRA ŽAGAR s.p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.
V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dosto do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.
Če pride do odpoveda pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin v skladu z naprejšnjim dogovorom glede pričetka programa.

Načini plačila:

1. plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh https://petrazagar.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

2. Plačilo s KREDITNO KARTICO

Pogoji nakupa programa in obročna plačila

Z vpisom v program, se naročnik strinja,  da je program mesečna obveznost. Če se, zaradi kateregakoli razloga odloči, da ne bo več nadaljeval/a programa, je kljub temu finančno odgovoren/a za celotno plačilo investicije v program, tako da je vseeno dolžen/a plačati celotno plačilo programa, ne glede na izbran način plačila oz. se strinja, da ne more zahtevati povračila vplačil.
 
Če iz kateregakoli razloga podvomi v program, lahko predlaga 30 minutni pogovor po telefonu z mentorico Petro Žagar in se pogovori o svojih dvomih.
 
Strinja se, da bo informacijo o investiciji v program ohranil /a kot zaupno informacijo.

S potrditvijo nakupa stranka potrjuje, da je prebrala navedena pravila programa in se strinjam, da bo odgovorno sodeloval/a v programu, plačal/a obroke investicije v navedenih rokih in sodeloval/a po svojih najboljših močeh v vseh delih programa.

Stranka s prijavo v program potrjuje, da razume, da Petra Žagar ni finančna strokovnjakinja, niti pravna ali finančna svetovalka, ki bi ponujala katerekoli finančne produkte, ampak samo poučuje znanje, vezano na opis programa I LOVE MY MONEY.

Za svoje misli, čustva, občutke in dejanja je stranka odgovorena sama.

Stranka se zavezuje, da bo v primeru nejasnosti postavila vprašanja in si razjasnila, v kolikor česa ne bo razumela. Zavezuje se narediti vse, da bo kar se da najbolje izkoristil/a vse prednosti mentorskega programa.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, GSM, E-naslov, možnost dodatnih opomb). Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dni strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.
Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.
Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

6. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

7. Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki, prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

8. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

10. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 2. ravnanja tretjih oseb;
 3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

S svojim podpisom potrjujem, da program razumem, se z njim strinjam in izražam lasten interes za sprejetje v program.

– S svojim podpisom potrjujem in se strinjam, da bom s sprejetjem v program znesek plačila plačal na način kot sem izbral zgoraj in da bom poravnal dolg ob dogovorjenem roku. Z dnem podpisa se prične izvajati izbrana plačilna izbira. O pričetku izvajanja programa bom obveščen po elektronski pošti na naslov, ki sem ga navedel zgoraj.

 
10.1 Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku dodelil dostop do storitve oz. programa.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar (izobraževalni program, material in podobno) pregleda.
Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako v izobraževalnem programu oziroma materialu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode oziroma stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkljivo pripravljenih izobraževalnih programov oziroma drugih produktov ali storitev ponudnika.

Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

11. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (petra@petrazagar.com). Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12. Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova petra@petrazagar.com ali pa po klasični pošti.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

13. Zbirke osebnih podatkov

Petra Žagar zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih Inštituta.

Osebni podatki, ki jih Petra Žagar zbira, so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika oz. sklenitve naročniškega razmerja, ki se šteje kot pogodbeno, pa lahko Petra Žagar zbira tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za uveljavitev pogodbenega sodelovanja.

14. Katere vrste podatkov zbiram?

Podatke o vas moram obdelovati, da lahko zagotavljam storitve, dejavnosti in prodajne izdelke oz. storitve Petre Žagar. Vrste podatkov, ki jih zbiram so odvisne od vaše uporabe mojih storitev oz. izdelkov.

 • Osebno ime in elektronski naslov. Podatke zbiram, da vas zgolj obveščamo o novostih, webinarjih, akcijskih ponudbah, novicah in svežih vsebinah. Elektronsko pošto pošiljam tudi za usmerjanje na različne dogodke in promocijske akcije vezane na dejavnosti Petre Žagar. To počnem redno mesečno.
 • Podatki o transakcijah, izvedenih v mojih storitvah. Če moje storitve uporabljate za nakupe ali druge finančne transakcije (na primer če opravite nakup ali prispevate finančna sredstva), zbiram podatke o nakupu ali transakciji. To vključuje podatke o plačilu, kot so ime, priimek, naslov ter druge podatke o računu in preverjanju pristnosti ter podatke za obračunavanje.
 • Podatki o piškotkih: podatki o piškotkih, shranjenih v vaši napravi, vključno z ID-ji in nastavitvami piškotkov.

15. Kakšna je naša pravna podlaga za obdelovanje podatkov?

Podatke zbiram, uporabljam in posredujem na zgoraj opisane načine:

 • v skladu z vašim soglasjem, ki ga lahko kadar koli prekličete;
 • kot je potrebno za izpolnjevanje mojih pravnih obveznosti;
 • za zaščito vaših glavnih interesov ali interesov drugih;
 • v skladu z javnim interesom in
 • v skladu z našimi zakonitimi interesi (ali interesi drugih), kar vključuje naše interese za zagotavljanje inovativnih, prilagojenih, varnih in donosnih storitev svojim uporabnikom in partnerjem, razen če nad temi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo zaščito osebnih podatkov.

16. Hranjenje podatkov, deaktivacija in izbris računa

Upravljalec podatkov, ki je odgovoren za vaše podatke, je Petra Žagar s.p. Z mano stopite v kontakt prek spleta ali pošte na zgoraj navedenem naslovu.

Podatke hranim tako dolgo, kot je potrebno za zagotavljanje mojih storitev in izdelkov ali do izbrisa vašega računa oziroma zahteve po izbrisu podatkov. Za aktivne uporabnike to pomeni za nedoločen čas, za neaktivne uporabnike pa 12 mesecev po zadnjem odprtem sporočilu ali kliku na povezavo.

Do podatkov, ki jih prejmem o vas (vključno s podatki o finančni transakciji, povezani z nakupi), lahko dostopam in jih hranim daljše časovno obdobje, oz. kakor to od nas zahtevajo računovodski standardi in z njimi povezani zakoni.

 • Podatke prejemnikov, ki berejo naše novice, vabila na webinarje, delavnice in seminarje hranim, dokler se ne odjavijo. Odjavijo se lahko pisno preko e- pošte, telefonsko in preko spletne strani petrazagar.com za tiste, ki imajo ustvarjen svoj uporabniški račun. Pomembno – v kolikor deaktivirate in izbrišete svoj uporabniški račun, s tem nepreklicno izgubite dostop do že plačanih storitev ter video in avdio vsebin.
 • Podatke prejemnikov, ki se odjavijo od novic, hranim še eno leto, vendar jih več ne uporabljam.
 • Podatke prejemnikov, ki pisno (po e pošti) zahtevajo izbris, izbrišem v roku 5 dni od prejetja zahtevka.

Soglasje o uporabi osebnih podatkov lahko prekličete kadarkoli, v celoti ali za posamezni osebni podatek oz. področje in sicer tako, da pošljete preklic na elektronski naslov: petra@petrazagar.com ali uporabite povezavo za odjavo v posredovanem elektronskem sporočilu. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njenim preklicem.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate pravico, da dostopate do svojih podatkov, jih popravite, prenesete in izbrišete. Vse vpoglede, spremembe in popravke urejate po elektronski pošti: petra@petrazagar.com

17. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE, PETRA ŽAGAR s.p. , Bazoviška 5, 6320 Portorož – Portorose
Kontaktni podatki
T : +386 (0)41 419 955
E : petra@petrazagar.com


Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 19.06.2020.

Splošni pogoji so bili naknadno dopolnjeni 25. 1. 2024.